header foto
 

privacyverklaring & cookiebeleidPRIVACYVERKLARING

1. Inleiding
Bij AHC IJburg hechten wij veel waarde aan het waarborgen van de privacy en betrouwbaarheid rondom het verwerken van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van bezoekers en klanten van de website https://www.ahcijburg.nl worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt volgens bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze Privacy Verklaring informeert u over de wijze waarop uw persoonsgegevens behandeld zullen worden. De Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die AHC IJburg levert.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Amsterdamsche Hockey Club IJburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34388539. Ons adres is Jan Beijerpad 1, 1087BX te Amsterdam, Nederland. Om ervoor te zorgen dat AHC IJburg alleen persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, heeft AHC IJburg een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u na het lezen van ons Privacy & Cookie Statement vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de FG via [email protected].

2. Verzameling en verwerkingsdoeleinde persoonsgegevens
2.1 Kort overzicht
AHC IJburg verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming die u geeft bij inschrijving op de website of uw bezoek aan de website van AHC IJburg. AHC IJburg verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere redenen. De belangrijkste verwerkingsdoeleinden zijn:
 • AHC IJburg heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw lidmaatschap van AHC IJburg en de KNHB te registeren.
 • Om AHC IJburg optimaal te kunnen laten functioneren.
 • Om onze website aan te laten sluiten bij uw voorkeuren.
In de volgende paragrafen zullen bovengenoemde redenen nader worden uitgelegd.

De persoonsgegevens die AHC IJburg verwerkt:
Bij inschrijving bij AHC IJburg worden de volgende gegevens gevraagd en verwerkt. Deze gegevens zijn van belang om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die behoren bij de diensten die worden aangeboden.
 • Identificatiegegevens
  • Achternaam
  • Voornamen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Contactgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
Bovenstaande gegevens worden ook van ouders/verzorgers van minderjarige leden verzameld.

2.2 Wijze van verzameling
AHC IJburg verzamelt de meeste van uw gegevens via haar website op het moment dat u zich op de site inschrijft. Dit gebeurt door gebruik te maken van een inschrijfformulier.

2.3 Wettelijke verplichtingen
AHC IJburg verwerkt uw contactgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op basis van verschillende grondslagen. Indien de wetgeving gewijzigd wordt door de wetgever, zal AHC IJburg deze Privacy Verklaring aanpassen. AHC IJburg verzamelt voor dit doeleinde alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.
AHC IJburg kan onder omstandigheden verplicht worden uw identiteit persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, inlichtingendiensten of toezichthouders.

Gerechtelijke overheden
AHC IJburg kan verplicht zijn om gerechtelijke overheden waar mogelijk bij te staan. De politie, het openbaar ministerie en rechtbanken kunnen AHC IJburg om bepaalde gegevens vragen omtrent strafprocedures. Dit kunnen uw persoonsgegevens zijn, of gegevens over uw relatie met AHC IJburg. AHC IJburg is hierbij verplicht vragen zo accuraat mogelijk te beantwoorden.

Privacywetgeving
AHC IJburg moet uw persoonsgegevens ook verwerken, juist om uw privacy te kunnen beschermen. AHC IJburg moet namelijk correct kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens ons een vraag stelt.

2.4 Registeren lidmaatschap
AHC IJburg verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens met het oog op uw lidmaatschap van AHC IJburg en de daaraan verbonden voorwaarden. ? In het kader hiervan moet AHC IJburg een ledenadministratie in stand houden en de daarmee samenhangende financiële administratie. De informatie wordt verzameld via het inschrijfformulier, en verder tijdens de relatie tussen u en AHC IJburg. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het lidmaatschap verwerkt:

 • Identificatiegegevens
  • Achternaam
  • Voornamen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Contactgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Social media profiel
  • (elektronische) communicatie
Bovenstaande gegevens worden ook van ouders/verzorgers van minderjarige leden verzameld.

2.5 Het optimaal functioneren van AHC IJburg
Een van de doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het optimaal laten functioneren van AHC IJburg. Zoals hierboven beschreven, zal een deel van de gegevensverwerking wettelijk verplicht zijn. Het verzamelen en verwerken van informatie is in veel gevallen noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van onze relatie met leden.

Toestemming
AHC IJburg zal, in het geval er geen sprake is van noodzaak uit hoofde van het lidmaatschap of van een gerechtvaardigd belang van AHC IJburg, altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van AHC IJburg.

2.6 Commerciële doeleinden
AHC IJburg kan uw persoonsgegevens ook voor commerciële doeleinden gebruiken. AHC IJburg zal per marketing-uiting zorgvuldig overwegen welke reden voor verwerking er bestaat en u hierover informeren. U zult daarbij altijd uitgebreid worden geïnformeerd. Denk hierbij aan avonden georganiseerd door sponsoren waarvoor u wordt uitgenodigd.

AHC IJburg brengt u middels deze Privacy Statement op de hoogte van het eventueel commercieel gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u helemaal geen marketing van AHC IJburg wenst te ontvangen, kunt u altijd gebruik maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder ‘rechten van de betrokkene’) tegen direct marketing.

Het belang van AHC IJburg
Ook indien u geen toestemming geeft, kunt u nog steeds aanbiedingen of promotionele boodschappen ontvangen van AHC IJburg. In dit geval zal AHC IJburg slechts een zo beperkt mogelijk aantal basisgegevens gebruiken en zal AHC IJburg altijd zorgvuldig de afweging maken tussen de gevolgen op uw privacy en haar eigen belangen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze vorm van direct marketing wordt gebaseerd op het "gerechtvaardigd belang” van AHC IJburg.

Toestemming
Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zal AHC IJburg u op een gepersonaliseerde wijze benaderen. Door het gebruik van uw persoonsgegevens en contactgegevens ontvangt u informatie die op u afgestemd is. Om aan deze vorm van direct marketing te doen kan AHC IJburg alle daartoe verzamelde persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw toestemming voor dit gebruik even eenvoudig weer intrekken als geven.

2.7 Het functioneren van de website
AHC IJburg maakt voor het optimaliseren van onze website gebruik gegevens in de vorm van Cookies. Hierover kunt u meer lezen in onze Cookie Statement.

3. De bewaartermijn van uw gegevens
AHC IJburg bewaart uw gegevens alleen voor de periode, dat vereist is voor het doel van de verkregen gegevens. Voor uw identificatiegegevens, contactgegevens en bankrekeningnummers hanteren wij op basis van de wettelijke grondslag, een bewaartermijn van 3 jaar. De reden voor het bewaren van deze gegevens, is voor het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhouden van contact. AHC IJburg kan gegevens langer bewaren indien hiervoor een juridische grondslag is, of wanneer AHC IJburg de gegevens voldoende geanonimiseerd heeft.

4. Uitwisseling van gegevens

4.1 Publieke gegevens en gegevens ontvangen van derde partijen
AHC IJburg verwerkt in bepaalde gevallen publieke gegevens. Het kan hierbij gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bijvoorbeeld de benoeming van een bestuurder van een vennootschap), gegevens die algemeen bekend zijn (bijvoorbeeld de informatie van de Kamer van Koophandel) of gegevens die u zelf publiek bekend hebt gemaakt (bijvoorbeeld informatie op uw sociale media profiel).

Daarnaast kan AHC IJburg ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen. Deze professionele partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan AHC IJburg voldoen dus ook aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en kunnen doorgeven. AHC IJburg ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd bent.

De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze Privacy Statement worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren.

4.2 Discretie
AHC IJburg hecht groot belang aan het naleven van de privacywetgeving en de discretieplicht die op haar rust. Daarom worden uw persoonsgegevens door AHC IJburg enkel met derden gedeeld als dit verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling, of als de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de obligatieovereenkomst. Met uitzondering van wat in deze Privacy Statement bepaald is, deelt AHC IJburg uw gegevens niet aan derden, tenzij u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

4.3 Plaatsen van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens vindt zowel plaats bij AHC IJburg als bij verschillende verwerkers waar AHC IJburg gebruik van maakt. AHC IJburg doet, rechtstreeks of indirect, een beroep op derde partijen voor het verwerken van uw gegevens. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit AHC IJburg altijd een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van bescherming van uw gegevens.

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens
Binnen AHC IJburg worden passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures gebruikt om verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Dit allen om te voorkomen dat onbevoegden toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens, of persoonsgegevens onbedoeld gewijzigd kan worden.

De AHC IJburg website kan links naar websites of informatie van derden bevatten. AHC IJburg controleert die websites of die informatie van derden in principe niet. De aanbieders van die websites of derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben. AHC IJburg raadt u dan ook aan om de voorwaarden van die andere partijen door te nemen. AHC IJburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, het gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

6. Rechten van betrokkene
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u als persoon een aantal rechten ten opzichte van AHC IJburg:

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om "vergeten” te worden.
 • Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op een menselijke blik en tussenkomst met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
6.1 Klachten en uitoefening van uw rechten
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen naar de FG van AHC IJburg. Het e-mail adres is [email protected]

Indien u AHC IJburg contacteert om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. AHC IJburg zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In sommige gevallen kunt u uw rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen.

Indien u niet tevreden bent met behandeling door AHC IJburg heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Wijziging van de Privacyverklaring
AHC IJburg heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Indien dit het geval is, zal deze wijziging via de website bekend worden gemaakt. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.ahcijburg.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en?https://www.ahcijburg.nl in de gaten.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 31-08-2021.


COOKIEBELEID (EU)

Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op augustus 31, 2021 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.


1. Introductie

Op onze website, https://www.ahcijburg.nl(hierna: "de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak "cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.


2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.


3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.


4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.


5. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Bewaar voorkeuren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in de cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.


6. Beheer uw cookie toestemming

6.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.


6.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming.?Wij vragen uw toestemming om analytische cookies te plaatsen.


6.3 Advertentie cookies

Op deze website gebruiken wij advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden gepersonaliseerd, en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van uw klik- en surfgedrag binnen en buiten https://www.ahcijburg.nl. Middels de cookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien krijgt.Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.


6.4 Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. "liken”, "pinnen”) of delen (o.a. "tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Leest u de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, LinkedIn en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.


7. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).


8. Cookies in-/ uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.


9. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Amsterdamsche Hockey Club IJburg

Jan Beijerpad 1